Stanovy Humboldtova klubu České republiky, z.s.Název spolku : Humboldt klub České republiky, z.s.


1. Poslání a cíle

1.1 Humboldt klub České republiky, z.s. (HK) je spolkem sdružujícím bývalé a současné stipendisty Humboldtovy nadace, nositele cen nadace a další osoby, jež se ztotožní s cíli, posláním a stanovami klubu.
1.2 Posláním klubu je rozvoj vědeckých a kulturních aktivit v ČR, podpora mezinárodní spolupráce a výměny se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů. Činnost klubu je zaměřena na navázání a prohlubování kontaktů mezi bývalými a současnými stipendisty v ČR, mezi českými a německými vědeckými a kulturními institucemi a na jejich zakotvení v evropském prostoru.
1.3 HK plánuje a organizuje vědecké a kulturní aktivity na základě návrhu členů.
1.4 HK udržuje kontakty s domovskou nadací v Německu a se zastoupeními německých státních, vědeckých a kulturních institucí v ČR a informuje širokou veřejnost i členy klubu o jejich aktivitách.
1.5 Podporuje návštěvy a přednášky německých vědců a kulturních pracovníků v ČR. Poskytuje záštitu konferencím a seminářům, na jejichž organizaci se podílejí členové HK.
1.6 Rozvíjí kontakty s Humboldt kluby v jiných zemích.
1.7 Poskytuje základní informace zájemcům o stipendium a pomoc před nástupem, zejména zprostředkováním kontaktu se špičkovými odborníky v příslušném oboru, a to především bývalými stipendisty.
1.8 Vyjadřuje se k důležitým společenským otázkám, zejména k postavení a financování vědy a výzkumu, vědecké výchově a mezinárodní spolupráci.


2. Členství

2.1 Členství v HK je řádné, mimořádné a čestné.
2.2 Řádným členem HK se může stát každý současný nebo minulý stipendista nebo nositel ceny Humboldtovy nadace, který o členství písemně požádá a vyjádří souhlas se stanovami.
2.3 Mimořádným členem HK může být po schválení předsednictvem HK každá fyzická nebo právnická osoba, která vyjádří souhlas se stanovami.
2.4 Čestným členem HK se může po schválení členskou schůzí HK stát fyzická nebo právnická osoba, která se mimořádně zasloužila o činnost HK nebo o rozvoj česko-německých vztahů ve vědecké a kulturní oblasti, a vyslovila se svým jmenováním souhlas. Návrh na jmenování čestného člena může podat každý člen HK.


3. Práva a povinnosti členů

3.1 Členové spolku mají právo účastnit se všech akcí spolku. Mají právo navrhovat kandidáty na členy předsednictva a kandidáty na čestné členy HK.
3.2 Hlasovací právo a právo být volen mají pouze řádní členové spolku.


4. Orgány

4.1 Orgány HK jsou členská schůze, předsednictvo a předseda.
4.2 Předsednictvo je voleno přímou volbou členů na členské schůzi spolku. Ke zvolení stačí prostá většina hlasů přítomných řádných členů. Volební období je tříleté.
4.3 Počet členů předsednictva je lichý. O počtu členů na dané období rozhoduje členská schůze. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka.
4.4 Statutárním orgánem je předseda spolku. Předseda může delegovat pověření v jednotlivých záležitostech na ostatní členy předsednictva.
4.5 V období mezi členskými schůzemi může předsednictvo požádat členy o hlasování o důležitých otázkách elektronickou, příp. poštovní formou.


5. Sídlo spolku

Sídlo spolku je:
Koněvova 57, 130 00, Praha 3


6. Zásady hospodaření

6.1 Činnost spolku je financována z dobrovolných příspěvků členů HK a ze sponzorských darů.
6.2 Za účetnictví zodpovídá tajemník.
6.3 Zprávu o hospodaření schvaluje členská schůze